Административна такса

СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА – БАРАЊЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА И ТАКСА

Согласно измената на Законот за техничка инспекција, објавен во Службен весник на РСМ  бр.99 на 21.04.2022 година Ве информираме дека корисниците на техничка опрема кои БАРААТ РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА се должни: 

 • Да достават ФОРМУЛАРИ НА БАРАЊА ЗА СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА и Технички извештај од Овластено инспекциско тело до Инспекторатот и да извршат уплата на следната сметка.
 • Доказ за платен надоместок за БАРАЊЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО УПОТЕБА НА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА во износ од 50 евра во денарска против вредност на приходната сметка на Инспекторатот
  • Државен инспекторат за техничка инспекција
  • Трезорска сметка 100 0000000630 95,
  • Депонент – Народна банка на РМ
  • Сметка на буџетски корисник 1000662251-631-13
  • Приходна шифра 724149 и програма -19.
 • Доказ за платен надоместок - Административна такса во износ од 250 ДЕНАРИ на приходната сметка
  • Трезорска сметка 100 0000000630 95,
  • Депонент – Народна банка на РМ
  • Уплатна сметка - 840 - _ _ _ - 06116
  • Приходна шифра 725930 и програма -00.

НАПОМЕНА И ЗАКОНСКИ ОБВРСКИ – За ИЗВЕСТУВАЊЕ ПРИ СТАВАЊЕ ВО УПОТЕБА НА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА потребни се следните документи :

 • Уплатниците од платените сметки да се со валиден ПЕЧАТ И ПОТПИС ОД УПЛАЌАЧОТ за секое барање со технички извештај посебно.
 • Зависно од видот на техничката опрема, за добивање на Решение за ставање во употреба, потребни се додатни ФОРМУЛАРИ НА БАРАЊА и технички извештаи од овластени инспекциски тела – според видот на техничката опрема.
 • Технички извештај од Овластено инспекциско тело

 

 


 

ПЕРОДИЧНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ – ИЗВЕСТУВАЊЕ И ТАКСА

Согласно измената на Законот за техничка инспекција, објавен во Службен весник на РСМ  бр 99 на 21.04.2022 година Ве информираме дека корисниците на техничка опрема кои ИЗВРШИЛЕ ПЕРОДИЧНО ИСПИТУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА се должни: 

 • Да достават ИЗВЕСТУВАЊЕ до Инспекторатот за извршено приодично испитување на предметната опрема (како по добиеното претходно Решение)
 • Доказ за платен надоместок за известувањето во износ од 10 евра во денарска против вредност на приходната сметка на Инспекторатот
  • Државен инспекторат за техничка инспекција
  • Трезорска сметка 100 0000000630 95,
  • Депонент – Народна банка на РМ
  • Сметка на буџетски корисник 1000662251-631-13
  • Приходна шифра 724149 и програма -19.

НАПОМЕНА И ЗАКОНСКИ ОБВРСКИ – За ИЗВЕСТУВАЊЕ ПРИ ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД потребни се следните документи :

 • Уплатниците од платените сметки да се со валиден ПЕЧАТ И ПОТПИС ОД УПЛАЌАЧОТ за секој технички извештај посебно.
 • Зависно од видот на техничката опрема, за достава на ИЗВЕСТУВАЊЕ, потребни се додатни ФОРМУЛАРИ НА ИЗВЕСТУВАЊА и технички извештаи од овластени инспекциски тела – според видот на техничката опрема.
 • ДИТИ според Законот за Техничка Инспекција и Распоредот на периодични испитувања издаден од инспекциското тело, извршува инспекциски надзор на предметната техничка опрема.