Контакти на вработените

Позиција Име Е-пошта Телефон
Директор Г-н. Blerim Ukalli blerim.ukalli@diti.gov.mk  
Раководител на сектор за инспекциски надзор над експлоатација на минерални суровини и геолошки истражувања Г-н.Eshtref Imeri eshtref.imeri@diti.gov.mk 075-462-051
Раководител на одделение за вршење на инспекциски надзор над експлоатација на минералните суровини и геолошките истражувања – Виш инспектор Г-н. Драган Димитровски dragan.dimitrovski@diti.gov.mk  
Државен инспектор за рударство Г-н. Петре Рунчев petre.runcev@diti.gov.mk 070-346-213
Државен инспектор за геологија Г-н. Ѓоргија Сотировски gjorgija.sotirovski@diti.gov.mk 075-316-874
Државен инспектор за геологија Г-н. Фоте Ристовски fote.ristovski@diti.gov.mk 070-346-273
Помлад државен инспектор за рударство Г-н. Ванчо Гоцевски   078-432-975

 

 

Одделение за вршење на инспекциски надзор на рударска техничка опрема

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Државен инспектор за опрема, производи и постројки наменети за користење при експлоатација на минерални суровини Г-н. Венцислав Бошковски vencislav.boskovski@diti.gov.mk 070-346-374
Државен инспектор за опрема, производи и постројки наменети за користење при експлоатација на минерални суровини Г-н. Лазе Атанасов laze.atanasov@diti.gov.mk 075-446-849

 

 

Одделение за инспекциски надзор над експлоатација на минерални суровини и геолошки истражувања за регион Штип со градовите: Берово, Валандово, Виница, Гевгелија, Делчево, Кочани, Пробиштип, Радовиш, Свети Николе и Струмица

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Државен инспектор за рударство Г-н. Femi Alili femi.alili@diti.gov.mk 075-316-877
Помлад државен инспектор за рударство Г-н.Avdush Junuzi avdush.junuzi@diti.gov.mk 076-490-753

 

 

Одделение за инспекциски надзор над експлоатација на минерални суровини и геолошки истражувања за регион Тетово со градовите: Гостивар, Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид И Струга

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Советник за општи работи Г-ѓа. Aferdita Haliti aferdita.haliti@diti.gov.mk 072-249-3576
Виш соработник за геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини Г-н.Shpejtim Alimi shpejtim.alimi@diti.gov.mk 072-249-349
Помлад државен инспектор за рударство Г-н. Idriz Xheladini   071-265-574

 

 

Одделение за инспекциски надзор на опрема под притисок

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Инспектор за вршење надзор на опрема под притисок Г-н. Ѓорѓи Трајаноски gjorgji.trajanoski@diti.gov.mk 075-462-056
Инспектор за вршење надзор на опрема под притисок Г-ѓа. Ermira Mustafai ermira.mustafai@diti.gov.mk 070-346-379

 

 

Одделение за инспекциски надзор на електро енергетски постројки, производи и уреди и производи и постројки наменети за работа во експлозивна атмосфера

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Раководител на одделение за инспекциски надзор на електро енергетски постројки, производи и уреди и производи и постројки наменети за работа во експлозивна атмосфера – Виш инспектор Г-н. Виктор Павловски viktor.pavlovski@diti.gov.mk 075-462-055
Помлад државен инспектор за производи и постројки наменети за работа во експлозивна атмосфера Г-ѓа. Анита Пајковска   078-432-974

 

 

Одделение за инспекциски надзор на лифтови, жичари, дигалки и транспортери

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Раководител на одделение за инспекциски надзор на лифтови, жичари, дигалки и транспортери – Виш инспектор Г-н. Горан Митровски goran.mitrovski@diti.gov.mk 070-346-371
Инспектор за надзор на лифтови, жичари, дигалки и транспортери. Г-н. Сашо Јаковлевски saso.jakovlevski@diti.gov.mk 070-346-164
Помлад државен инспектор за лифтови, жичари, дигалки и транспортери Г-ѓа. Каљтрина Идризи Имери   078-357-117

 

 

Одделение за правни и административни работи

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Самостоен референт за архивски работи Г-н. Кемал Идриз kemal.idriz@diti.gov.mk 070-374-442

 

 

Одделение за општи работи

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Помлад соработник за вршење општи работи Г-н. Ahmet Lamallari ahmed.lamari@diti.gov.mk 071-313-173
Самостоен референт – технички секретар на директорот Г-ѓа. Менка Илиќ menka.ilic@diti.gov.mk 076-445-015

 

 

Одделение за финансиски прашања

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Советник за вршење на финансиски работи Г-н. Arsim Jashari arsim.jashari@diti.gov.m 070-346-149
Помлад соработник за вршење на финансиски работи Г-ѓа. Emel Alija   078-432-967

 

 

Одделение за управување со човечки ресурси

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Советник за оценување, стручно оспособување и усовршување Г-ѓа. Ивана Чесмаџиска ivana.cesmaziska@diti.gov.mk 070-346-196