Контакти на вработените

Раководство

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Директор Г-н. Ekrem Bunjaki [email protected]  

 

 

Одделение за нормативно-правни, општи и административни работи и Одделение за управување со човечки ресурси 

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Самостоен референт – технички секретар на директорот Г-ѓа. Менка Илиќ [email protected] 076-445-015
Помлад соработник за вработување и мобилност во државната служба Г-ѓа. Ивана Чесмаџиска [email protected] 070-346-196
Помлад соработник за административни работи во областа на експлоатацијата на минерални суровини и геолошки истражувања Г-ѓа. Aferdita Haliti [email protected] 072-249-357
Помлад соработник за вршење општи работи Г-н. Avdush Junuzi [email protected] 076-490-753
Помлад соработник за административни работи во областа на експлоатацијата на минерални суровини и геолошки истражувања Г-н. Spejtim Alimi [email protected] 072-249-349
Помлад референт за архивски работи Г-н. Кемал Идриз [email protected] 070-374-442
Стручен соработник за административни работи Г-н. Ahmet Lamallari [email protected] 071-313-173

 

 

Инспекција на минерални суровини

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Раководител на одделение за вршење на инспекциски надзор над експлоатација на минералните суровини и геолошките истражувања – Виш инспектор Г-н.Eshtref Imeri [email protected] 075-462-051
Рударски инспектор за вршење надзор над експлоатација на минерални суровини Г-н. Петре Рунчев [email protected] 070-346-213
Инспектор за вршење надзор на опремата што се користи во геологијата Г-н. Венцислав Бошковски [email protected] 070-346-374
Инспектор за вршење надзор над геолошки истражувања Г-н. Ѓоргија Сотировски [email protected] 075-316-874
Инспектор за вршење надзор над геолошки истражувања Г-н. Фоте Ристовски [email protected] 070-346-273
Рударски инспектор за вршење надзор над експлоатација на минерални суровини Г-н. Драган Димитровски [email protected]ov.mk 075-316-875
Инспектор Г-н. Лазе Атанасов [email protected] 075-446-849
Помлад инспектор за вршење надзор над експлоатација на минерални суровини Г-н. Femi Alili [email protected] 075-316-877
Помлад соработник за експлоатација на минерални суровини и геолошки истражувања-Помлад инспектор Г-н. Arsim Jashari [email protected] 070-346-149

 

 

Инспекција на опрема под притисок

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Раководител на одделение за инспекциски надзор на опрема под притисок – Виш инспектор Г-н. Ѓорѓи Трајаноски [email protected] 075-462-056
Инспектор за вршење надзор на опрема под притисок Г-ѓа. Ermira Mustafai [email protected] 070-346-379

 

 

Инспекција на лифтови, дигалки, индустриски транспортери и жичари

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Раководител на одделение за инспекциски надзор на лифтови, жичари, дигалки и транспортери – Виш инспектор Г-н. Горан Митровски [email protected] 070-346-371
Инспектор за надзор на лифтови, жичари, дигалки и транспортери. Г-н. Сашо Јаковлевски [email protected] 070-346-164

 

 

Електроенергетска инспекција

 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Инспектор за надзор на електро енергетски постројки, производи и уреди Г-н. Виктор Павловски [email protected] 075-462-055