Фази на инспекција

Фазите на инспекција според Законот за Безбедност на Производи и Законот за Техничка Инспекција се според дијаграмот:

Фази на инспекција