Правилник за внатрешно информирање

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување

Горан Митровски
Раководител на одделение за инспекциски надзор на лифтови, жичари, дигалки и транспортери
Тел: +389 70 346371
goran.mitrovski@diti.gov.mk

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор