ЗА ДИТИ

Државниот инспекторат за техничка инспекција ги извршува активностите на инспекциски надзор при начинот на вршење на техничката инспекција и при користење на техничката опрема и условите кои треба да ги исполнуваат независните правни лица за вршење на технички прегледи и периодични испитувања, како и начинот на пропишување на техничките прописи за техничка опрема.

повеќе

Државен инспекторат за техничка инспекција

Државниот инспекторат за техничка инспекција ги извршува активностите на инспекциски надзор при начинот на вршење на техничката инспекција и при користење на техничката опрема и условите кои треба да ги исполнуваат независните правни лица за вршење на технички прегледи и периодични испитувања, како и начинот на пропишување на техничките прописи за техничка опрема.

Работите на инспекциски надзoр на техничка опрема ги врши Државниот инспекторат за техничка инспекција како независен орган, спроведувајќи ги подзаконските акти на Министерството за економија.

Работите на технички прегледи и периодичните испитувања на техничка опрема ги вршат независни овластени и акредитирани тела за технички прегледи и периодични испитувања.